การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2020 exDowwiangkan, T., exChuaynkern, Y., exDumrongrojwattana, P., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Diet composition and neighboring prey community of the phuping newt (Tylototriton uyenoi) in maesa-kogma biosphere reserve, chiang mai province, northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 4515-4523
2019 exPechrkawin Nurngsomsri, exChantip Chuaynkern, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWachara Sanguansombat, exLarry Lee Grismer, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "Cyrtodactylus leegrismeri Chan and Norhayati, 2010(Sauria: Gekkonidae): A first country record for Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1319-1327