การศึกษากระบวนการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อย