การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรังไหมอีรี่สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ที่มีศักยภาพในแถบจังหวัดที่เอื้อต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ


แสดงความคิดเห็น

(0)