การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลดโซเดียมจากสมุนไพรไทย

  • ผู้ประกอบการ (คุณรวิยุพาภัทร อนันตศานต์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนางสาวชุษณา เมฆโหรา

  • inนางสาวชุษณา เมฆโหรา

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์