การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กส่วนปลายในไก่ไข่