เกมเพศศึกษาในประเทศไทย : การบูรณาการเกมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Publish Year International Journal 1
2019 exN. Ismail, exผศ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา, inนายอุบล ทองปัญญา, อาจารย์, "Identifying Game Variables from Students’ Surveys for Prototyping Games for Learning", International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 543-550