ประสบการณ์ในชั้นเรียนอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์ไทยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน