การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสียงดิจิทัล ในการสร้างต้นแบบวงดนตรีไทยเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน

  • ทุนอุดหนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

  • inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์