การควบคุมทางชีววิธีของแมลงศัตรูที่ทำให้เกิดปมของสวนป่ายูคาลิปตัสในบริเวณลุ่มน้ำแม่โขง ; ความมั่นคงทางชีวภาพป่าไม้บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง