ประสิทธิภาพการป้องกันตนเองจากลักษณะทางกายภาพและเคมีของเส้นขนในข้าว