การใช้ประโยชน์น้ำมันปลาดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาป่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปลารูปแบบใหม่