การศึกษาแนวทางสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสกลนคร

  • ทุนภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์