ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่การเลือกใช้บริการสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร