ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

Publish Year National Conference 1
2018 exเอกชัย คูสว่างศรี, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Graduate School Mini- Conference 2018, 29 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย