การพัฒนากระบวนการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากกากมันสำปะหลัง