ผลกระทบของสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย", SIBR Hong Kong 2018 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, September 29 – 30, 2018, Hong Kong. , 29 กันยายน - 30 ตุลาคม 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง