การจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิตระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555