แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล

Publish Year National Conference 2
2019 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงขุนปูทะเล (Scylla spp.)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย