ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร