ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมจากกากเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์