การศึกษาการปรับโภชนะในอาหารและการใช้อาหารธรรมชาติในการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อลดต้นทุน