E-Learning สําหรับการจัดการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางอาหาร (Food Literacy)

  • โครงการทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กับการวิจัย ก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21”ประจําปีงบประมาณ 2562

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนางสาวสุวิมล อุไกรษา, อาจารย์

  • inนางสาวสุวิมล อุไกรษา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์