ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลด์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2563)

  • inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

  • inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี