การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยโปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน: กรณีศึกษาหลักสูตรทางสัมคมศาสตร์