การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมพร้อมกับจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในชุดทดสอบเดียว