ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบสวมใส่ได้โดยใช้เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ

Publish Year International Journal 1
2019 exSeekaew, Y., exWisitsoraat, A., exPhokharatkul, D., inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructures", Sensors and Actuators, B: Chemical, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 69-78