การพัฒนาชีวภัณฑในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ระยะที่ 2