โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ) ปีงบประมาณ 2561

Publish Year International Journal 8
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exJermsittiparsert K, "The Impact of Artificial Intelligence Outcomes on the Performance of Phramacy Business in Thailand", Systemetic Reviews in Phramacy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 139-148
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exKittisak Jermsittiparsert, "The Forthcoming Revolution of artificial Intelligence and its Impacts on Phramacy Business in Thailand", Systematic Reviews in Pharmacy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 119-128
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exKittisak Jermsittiparsert, "Ensuring Environmental Performance of Pharmaceutical Companies of Thailand: Role of Robotics and AI Awareness and Technical Content Knowledge in Industry 4.0 Era", Systematic Reviews in Pharmacy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 129-138
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exJermsittiparsert, K., exSaengchai, S., "How the nexus among the free trade, institutional quality and economic growth affect the trade from asean countries", Entrepreneurship and Sustainability Issues, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 2079-2094
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exKittisak Jermsittiparsert, "ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND THE SMES PERFORMANCE IN THAILAND: THEMEDIATING ROLE OF STRATEGIC ORIENTATIONS", JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, ปีที่ 9, ฉบับที่ M, พฤษภาคม 2020, หน้า 348-361
2019 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exJermsittiparsert, K., "The mediating role of supply chain management practices in the relationship between manufacturing flexibility and manufacturing performance", Humanities and Social Sciences Reviews, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2019, หน้า 728-735
2019 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exPiraphong Foosiri, exKittisak Jermsittiparsert, "Mitigating Agricultural Environment cost through Agricultural extension services: The Mediating role of Environmental Accounting", International Journal of Innovation, Creativity and Change, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, หน้า 178-197
2019 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exPiraphong Foosiri, exKittisak Jermsittiparsert, "Enhancing Perceived Crop Yield through Farmer’s Accounting Literacy and Agricultural Extension Services Knowledge: Moderating Role of Farming Training", International Journal of Innovation, Creativity and Change, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, หน้า 178-197