ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตู้เพาะปลูกพืชต้นทุนต่ำโดยใช้คลาวด์ไอโอที", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 19-42
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "fVSS-based secure database for IoT cloud platform", The 7th International Conference on Digital Arts, Media, and Technology and the 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer, and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT and NCON 2022), 26 - 28 มกราคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย