การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 3)

Publish Year International Journal 4
2020 exPawat Nakwilai, exSulaiman Cheabu, exPossawat Narumon, exChatree Saensuk, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of japonica rice (Oryza sativa L.) varietiesand their improvement in terms of stability, yield andcooking quality by pure-line selection in Thailand", Science Asia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 157-168
2020 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวิพร บวชชี, exB. Thammasamisorn, exP. Moung-ngam, exB. Wasuri, exชาตรี แสนสุข, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exสุไนมาน เจ๊อาบู, "Backcross breeding for improvement of heat tolerance at reproductive phase in Thai rice (Oryza sativa L.) varieties", The Journal of Agricultural Science, ปีที่ 158, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2020, หน้า 496-510
2020 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriya, N., exPompech, D., exItthisoponkul, T., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, "Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivars", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 1425-1444
2019 exสุไลมาน เจ๊อาบู, exณัฏฐ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exบุญธง วสุรีย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population", Rice Science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 229-238
Publish Year National Journal 3
2020 exสุรางคณา ฉิมไทย, exภวัตร นาควิไล, exรัตตะวัน สมเสน, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การค้นหา QTL ของลักษณะทนร้อนจากประชากรข้าวลูกผสมปทุมธานี1?M9962 ชั่วที่ 2 โดยเทคนิค QTL-seq", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1(พิเศษ), สิงหาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 327-331
2019 exวิทวรรธน์ พรมมาศ, exZin Myo Nwe, exปฏิวัติ สุขกุล, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินพันธุ์เชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองภายใต้สภาพนาน้ำขังในเขตภาคกลาง", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ suppl 1, มกราคม 2019, หน้า 557-562
2019 exZin Myo Nwe, exวิทวรรธน์ พรมมาศ, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phenotypic Evaluation of Root Angle in F2 Segregation by Crossing between Upland and Lowland Rice (Oryza Sativa)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ Suppl 1, มกราคม 2019, หน้า 563-568