วัฒนธรรมความศรัทธาอิสลามในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย:การวิเคราะห์แนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์