ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์, "ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 79-97