การใช้ประโยชน์จากไม้ประดับพื้นเมืองชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์