พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่

Publish Year National Journal 1
2021 inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงและปัจจัยที่กาหนดราคา กรณีศึกษาผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 38-52
Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วินัย นาดี, "Impacts of Social Psychological Factors on Eating Behaviour of Riceberry Rice based on The Theory of Planned Behaviour: A Case Study in Bangkok", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 6 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย