พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, exดร.วินัย นาดี, "Impacts of Social Psychological Factors on Eating Behaviour of Riceberry Rice based on The Theory of Planned Behaviour: A Case Study in Bangkok", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 6 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย