การพัฒนาทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นชุดทดสอบระบบอัตโนมัติ