พัฒนาแผ่นปิดแผลเพื่อระงับความเจ็บปวดและหยุดเลือดโดยซีโอไลต์ที่หุ้มเกาลินและแคปไซซิน