การออกแบบอิงพารามิเตอร์และการพิจารณาขีดความสามารถของแขนกลข้อต่อหมุนที่มีโครงสร้างแบบขนาน

  • เงินรายได้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.กันตภณ ธนกิจกร, อาจารย์

  • inดร.กันตภณ ธนกิจกร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.กันตภณ ธนกิจกร, อาจารย์, "การออกแบบของแขนกลแบบขนาน 6-RSS ด้วยแบบจำลอง Surrogate", 9th TSME-International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2018), 11 - 14 ธันวาคม 2018, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย