โครงการการศึกษาปริมาณการใช้น้ำและผลกระทบของการขาดน้ำต่อ multispectrum reflectance ของพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจ


แสดงความคิดเห็น

(0)