เครือข่ายเสน่หา: บันเทิงคดียาโออิของไทยกับวัฒนธรรมประชานิยม

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "The Yaoi Phenomenon in Thailand and Fan/Industry Interaction", Plaridel: A Philippine Journal of Communication, Media, and Society, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 63-89
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "นวนิยายยาโออิของไทย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์", วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 16-34
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Who Else Is Hotter than Mum's Exes?: Queering Family and Cold War Legacy in Thai Yaoi Fiction", Imagining ‘We’ in the Age of ‘I’: Romance and Social Bonding in Contemporary Culture , 29 มีนาคม 2019, Coventry สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2019 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "Somewhere Only We Know: Mapping Thai Yaoi Stars, Travels and Fan Culture", The 13th Asian Cinema Studies Society Conference , 24 - 26 มิถุนายน 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "เครือข่ายเสน่หา: ปรากฏการณ์วายในปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับอุตสาหกรรม", Spectrosynthesis II: ความหลากหลายทางเพศในวรรณกรรมไทย , 26 มกราคม 2020, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "อยู่กับแฟน: ตัวบทยาโออิของไทยกับวัฒนธรรมมวลชนในบริบทข้ามสื่อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 "อยู่ด้วยกัน" โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น, 8 กันยายน 2018, นครปฐม ประเทศไทย