โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ต้นทุน ผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticcus) ในจังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 727-732
2019 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของการเสริมเปลือกมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562)., ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 1187-1194