สาเหตุการเกิดและการระบุวงปีปลอมของไม้สนเขาร่วมดับการจำแนกขอบเขตที่แท้จริงของไม้ต้นฤดูและไม้ปลายฤดู เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการศึกษาการผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อการเติบโตของไม้สน

Publish Year International Journal 2
2021 exAssoc.Prof.Dr. Nathsuda Pumijumnong, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Occurrence of annual and intra-annual rings related to meteorological records in Khasi pines of northern Thailand and twentieth-century climate reconstruction", Maejo International Journal of Science and Technology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 81-95
2020 exPumijumnong, N., inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of climate variability on the annual and intra-annual ring formation of Pinus merkusii growing in central Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 234-248
Publish Year National Journal 1
2019 exกนกวรรณ ยอดทอง, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สนสองใบในป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 124-135