การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล