การประเมินความต้านทานของข้าวต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae และโรคกาบใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae และการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม

Publish Year National Journal 2
2021 exชนม์นิภา ดีวงษ์, exวนิดา ธรรมธุระสาร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Sarocladium oryzae สาเหตุโรคกาบใบเน่าสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย ISSR", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 13-20
2021 exผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, exชนม์นิภา ดีวงษ์, exวนิดา ธรรมธุระสาร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่อโรคเมล็ดด่างที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 5-12
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exชนม์นิภา ดีวงษ์, exวนิดา ธรรมธุระสาร, "Physiological races of Sarocladium oryzae causing rice sheath rot and dirty panicle diseases", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exผกายวรรณ ซื่อสัตยวงษ์, exเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, "Genetic relationships of Bipolaris oryzae causing of rice brown spot and dirty panicle diseases", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น