การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Testing on productivity transition in Thai economythrough the lens of state space model", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 393-402
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Explaining the Economic Growth of Thailand", IISES International Academic Conference, 17 - 20 มิถุนายน 2019, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2019 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Production Factor Coefficients Transition through the Lens of State Space Model", IISES International Academic Conference, 17 - 20 มิถุนายน 2019, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2019 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "A Testing on Productivity Transition in Thai Economy through the Lens of State Space Model", SIBR Hong Kong 2019 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, September 28 – 29, 2019, Hong Kong , 28 - 29 กันยายน 2019, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง