ประสิทธิภาพสารประกอบคาร์โบไฮเดรทในอาหารสัตว์นํา

Publish Year International Journal 1
2022 exNisachon Uniyom, exSrinoy Chumkam, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Development of Encapsulation and Coating for Protease on Shrimp Feed.", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 368-378
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM, exNisachon Uniyom, "Holding capability of different coating material on protease and cellulase", The 5th RSU National and International Research Conference On Science and Technology, Social Sciences, and Humanities 2020 , 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPORNPOT PUTNUAN , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM, "IN VITRO DIGESTIBILITY OF FISHMEAL REDUCTION DIET IN COMBINATION WITH PROTEASE ENZYME BY NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) DIGESTIVE ENZYME", the 7th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2020) 29th and 30th July 2020 at Faculty of Technology, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand, 29 - 30 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย