แบคทีเรียสร้างพอลิเมอร์ชีวภาพและการตรึงเซลล์เพื่อการบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนักจากแบตเตอรี่ด้วยวิธีทางชีวภาพ