การพัฒนาแขนกล 3 แกนสำหรับระบบควบคุมแรงแบบสะท้อนกลับ

Publish Year National Conference 1
2019 exพรชนก พลศิริ, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงและการไหลของน้ำโดยโปรแกรมไปป์เนต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 , 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย