โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเตมเปอบกรอบผสมข้าวสังข์หยด