การพัฒนาธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 2
2019 exกรกนก ศรีทับทิม, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, exชญาดา เพียรธรรม, exรุ่งทิวา สินศิริ, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of feeder lines from Coturnix japonica embryos (Japanese quail)", The 2nd International Conference on Native Chicken (ICONC 2019), 9 - 12 กรกฎาคม 2019
2019 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชญาดา เพียรธรรม, exกรกนก ศรีทับทิม, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, exฐานิดา ศรีหาวงศ์, exT. Mongkonwattanaporn, exP. Vipabusabakorn, "Cryoprotective efficacy of sericin-supplemented freezing media for quail embryonic cells", The 2nd International Conference on Native Chicken (ICONC 2019), 9 - 12 กรกฎาคม 2019, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exศุภารัตน์ ชัยพิพัฒน์, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exกรกนก ศรีทับทิม, exศรชัย สังคเลิศ, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation of primordial germ cells from embryos of Red Junglefowl, Siamese Fireback pheasant, Silver pheasant and Kalij pheasant", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย