การประเมินผลความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร